G-Cloud > Στόχοι G-Cloud
Στόχοι του G-Cloud
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Στόχοι G-Cloud

Στόχοι του G-Cloud

Το G-Cloud, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των τεχνολογιών cloud computing και virtualization από την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, έχει τους εξής βασικούς στόχους:

  • να πετύχει αποδοτικότερη εκμετάλλευση και διαχείριση των υφιστάμενων υπολογιστικών πόρων 

  • να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας στην προμήθεια νέων  ηλεκτρομηχανολογικών και υπολογιστικών πόρων και τα κόστη συντήρησης αυτών

  • να παρέχει αναβαθμισμένες και ασφαλέστερες  ψηφιακές υπηρεσίες. 

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας cloud computing από Δημόσιους Φορείς μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό το κόστος λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα. Το G-Cloud εισάγει νέα φιλοσοφία στο μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημόσιου Τομέα και συντελεί στη δημιουργία πληροφοριακών υποδομών υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) και άμεσης επεκτασιμότητας (scalability). Ταυτόχρονα παρέχει καινοτόμες και ευέλικτες υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα, την στιγμή που τις χρειάζονται και για όσο τις χρειάζονται, με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.   

G-Cloud – Καινοτόμο εγχείρημα 

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση έκανε σημαντική προσπάθεια υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό της. Η καινοτόμα υπολογιστική υποδομή του G-Cloud στηρίζει την εξελισσόμενη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας και φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημαντικότερο και πλέον σύγχρονο κέντρο δεδομένων (Data Center) του Δημόσιου Τομέα, προφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας Infrastructure as a Service (IaaS) στα κρισιμότερα και πιο απαιτητικά Πληροφοριακά Συστήματα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Η εισαγωγή αυτής της νέας τεχνολογίας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) δεν αποτελεί όραμα, αλλά έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται στην Ελλάδα. Σε ορισμένους Δημόσιους Φορείς έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η μετάπτωση των Πληροφοριακών τους Συστημάτων στο G-Cloud, τη στιγμή που αρκετές χώρες της Ευρώπης δεν έχουν εισέλθει ακόμα στη φάση υλοποίησης, ενώ σε κάποιες άλλες, το cloud computing παραμένει προς το παρόν μια ιδέα.