G-Cloud > Σχετικά Με > Γλωσσάρι
Γλωσσάρι
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

B

Back up (Αντίγραφα ασφαλείας): Αντίγραφα πρωτότυπων δεδομένων που δίνουν τη δυνατότητα για άμεση ανάκτηση τους σε περίπτωση απώλειάς τους.

C

Cloud computing (Υπολογιστικό νέφος): Αναφέρεται στις υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται μέσω διαδικτύου για την πρόσβαση σε λογισμικό, υπολογιστική δύναμη και αποθηκευτικό χώρο. Περιγράφει ένα νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο που περιλαμβάνει δυναμικά κλιμακούμενους πόρους που παρέχονται από εξυπηρετητές. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να έχουν εμπειρία χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογική υποδομής, η οποία βρίσκεται πλέον στο νέφος.

D

Datacenter: Περιλαμβάνει υπολογιστικά συστήματα και τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές μεγάλης κλίμακας, όπως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. 

DMZ (Αποστρατικοποιημένη ζώνη): Δικτυακή ζώνη που επιτρέπει σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση σε τυχόν εσωτερικές δικτυακές υποδομές να είναι προσπελάσιμοι από το διαδίκτυο. 

E

Ε-government (ηλεκτρονική διακυβέρνηση): Χαρακτηρίζει την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση για τη βελτίωση των παροχών των δημόσιων υπηρεσιών, την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και την υποστήριξη των πολιτικών που ασκεί ο δημόσιος τομέας προς όφελος των πολιτών.

F

Firewall (τείχος προστασίας): Αναφέρεται σε τεχνικό εξοπλισμό που εποπτεύει την κυκλοφορία δεδομένων ανάμεσα στο διαδίκτυο και το τοπικό/εταιρικό δίκτυο, λειτουργώντας ως φίλτρο προστασίας από δικτυακές επιθέσεις και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

H

Help-Desk (Κέντρο εξυπηρέτησης): Υποστήριξη χρηστών σε προβλήματα που αφορούν σε δεδομένα, εφαρμογές ή διαδικασίες. Καταγραφή αιτημάτων μέσω ticketing.
High availability (Υψηλή διαθεσιμότητα): Αναφέρεται σε σχεδιασμό που επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία μιας υπηρεσίας χωρίς σφάλματα.

I

IaaS (Υποδομή ως Υπηρεσία): Αποτελεί μοντέλο διάθεσης και χρήσης λογισμικού όπου ο πάροχος προσφέρει εικονικές μηχανές τις οποίες ο χρήστης στήνει όπως θέλει και τις χρησιμοποιεί.
IBM Cognos Bussiness Intelligence: Αποτελεί επιχειρηματική εφαρμογή που προσφέρει εύκολη προσβασιμότητα σε προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Βοηθά στην καλύτερη επεξεργασία δεδομένων προς όφελος της επιχείρησης, με απώτερο στόχο την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για λήψη ορθών αποφάσεων.

L

Load Balancer (εξισορρόπηση φόρτου): Περιγράφει τον διαμοιρασμό του φόρτου της δικτυακής κίνησης δεδομένων σε έναν μεγάλο αριθμό από διακομιστές που εξυπηρετούν έναν συγκεκριμένο σκοπό ώστε ένα σύστημα να λειτουργεί απρόσκοπτα.

P

PaaS (Πλατφόρμα ως Υπηρεσία): Αποτελεί μοντέλο διάθεσης και χρήσης λογισμικού όπου ο πάροχος επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές βασιζόμενοι στα εργαλεία προγραμματισμού της εικονικής υπολογιστικής υποδομής.
Private cloud (Ιδιωτικό σύννεφο): Περιγράφει το είδος της cloud τεχνολογίας όπου το εικονικό δίκτυο δημιουργείται κατά παραγγελία με βάση τις ανάγκες του οργανισμού.
Public Cloud (Δημόσιο Σύννεφο): Περιγράφει το είδος της cloud τεχνολογίας όπου οι υποδομές είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου.

S

SaaS (Λογισμικό ως Υπηρεσία): Αποτελεί μοντέλο διάθεσης και χρήσης λογισμικού όπου οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν εφαρμογές που τρέχουν στην υποδομή του παρόχου.
Scalability (Επεκτασιμότητα): Αναφέρεται στη δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των απαιτήσεων της υποδομής όπως των υπολογιστικών πόρων, της μνήμης και του αποθηκευτικού χώρου, ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη χρήση.
Server (Εξυπηρετητής): Αναφέρεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που τρέχει κατάλληλο λογισμικό ώστε να εξυπηρετεί τους χρήστες που συνδέονται με αυτόν για κάποιο σκοπό.
Service level agreement (Συμφωνία επιπέδου υπηρεσίας): Αναφέρεται σε συμφωνία μεταξύ του παρόχου και του χρήστη των υπηρεσιών στην οποία καταγράφονται οι προδιαγραφές των υπηρεσιών υποστήριξης.
SLA Reporting Platform (Πλατφόρμα παρακολούθησης διαθεσιμότητας): Αναφορά που περιγράφει αν ικανοποιήθηκαν οι συνθήκες της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσίας.
Storage tier (επίπεδο αποθήκευσης): Αναφέρεται στη δυνατότητα αποθήκευσης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων σε διαφορετικές βαθμίδες έξω από την κύρια μνήμη. Τα δεδομένα ταξινομούνται στις βαθμίδες ανάλογα με τη συχνότητα πρόσβασης.

T

Ticketing (σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων):  Περιγράφει αναφορές σε συγκεκριμένο πρόβλημα και την κατάσταση του. Κάθε ζήτημα απαντάται ξεχωριστά και διατηρείται στο ιστορικό κάθε χρήστη.

V

Virtualization (Εικονοποίηση): Αναφέρεται στη δημιουργία μιας εικονικής υποδομής πληροφοριακών συστημάτων κατά την οποία οι φυσικοί πόροι διατίθενται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υπό κατασκευή εικονικών συστημάτων.
Virtual Machines (Εικονικές μηχανές): Αναφέρεται στη φιλοξενία εικονικών εξυπηρετητών σε κεντρική υποδομή υψηλής διαθεσιμότητας.
Virtual Firewall (Εικονικό τείχος προστασίας): Αναφέρεται σε τείχος προστασίας που τρέχει σε εικονικό περιβάλλον.
VPN (Eικονικό ιδιωτικό δίκτυο): Αναφέρεται σε απομακρυσμένη πρόσβαση σε υποδομή μέσω εικονικού δικτύου υψηλής ασφάλειας με κρυπτογραφημένη επικοινωνία.