Υπηρεσίες > Δυνατότητα Χρήσης
Σε Ποιον Απευθύνεται το G-Cloud
 • wpsadmin
 • wpsadmin

Δυνατότητα Χρήσης

Σε Ποιον Απευθύνεται το G-Cloud

Το G-Cloud δύναται να εξυπηρετήσει (α) τους φορείς της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης και (β) κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,  εποπτευόμενο από το Δημόσιο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών από το G-Cloud μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 1. Αποστολή e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gcloud_info@ktpae.gr)

 2. Τηλεφωνικά στο 213.13.00.857 (ΚτΠ Α.Ε. - Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών)

Διαδικασία ένταξης 

Η διαδικασία για την ένταξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσίου Φορέα στο G-Cloud περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου από τον Φορέα και υποβολή του στην ΚτΠ Α.Ε. με e-mail (gcloud_info@ ktpae.gr) ή με fax στο 213.13.00.800-1

 2. Ανάλυση απαντήσεων και σχεδιασμός της προτεινόμενης G-Cloud λύσης από την ΚτΠ Α.Ε (σε συνεργασία με τον Κύριο του Πληροφοριακού Συστήματος)

 3. Οριστικοποίηση της προτεινόμενης G-Cloud λύσης κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΚτΠ Α.Ε. και Φορέα

 4. Δημιουργία του συμφωνημένου εικονικού περιβάλλοντος στο G-Cloud από την ΚτΠ Α.Ε.

 5. Εγκατάσταση λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών από τον Φορέα

Προϋποθέσεις ένταξης

Θεσμικές Προϋποθέσεις
Για την ανάληψη της φιλοξενίας ενός Πληροφοριακού Συστήματος στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε., θα πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 268/Β/03.12.2007 ως ισχύει σήμερα), να έχει υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) εκχώρησης της παραπάνω αρμοδιότητας μεταξύ του Κύριου του Πληροφοριακού Συστήματος και της ΚτΠ Α.Ε.. Η ΚΥΑ αυτή θα ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, θέματα αρμοδιοτήτων, λειτουργίας και χρόνου φιλοξενίας.

Εν συνεχεία ακολουθεί η υπογραφή μιας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΠΣ) μεταξύ του Κυρίου του Πληροφοριακού Συστήματος και της ΚτΠ Α.Ε., στην οποία περιγράφονται αναλυτικά και εξειδικεύονται όλα τα θέματα και οι υποχρεώσεις των δυο συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία.


Τεχνικές Προϋποθέσεις
Το προς φιλοξενία Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω προαπαιτούμενα:

 • Να είναι cloud-enabled, δηλαδή να λειτουργεί ή να σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε περιβάλλον εικονικοποίησης (hypervisor) και να έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ή εναλλακτικά να έχει αρχιτεκτονική κατάλληλη για μεταφορά σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud) από φυσικές μηχανές (εφόσον λειτουργεί σε αυτές) και επίσης να είναι συμβατό με το περιβάλλον εικονικοποίησης του G-Cloud (χρήση λογισμικού εικονικοποίησης VMware)

 • Να έχει σαφώς καθορισμένες τις απαιτήσεις του σε ασφάλεια, επιχειρησιακή κρισιμότητα, δικτυακή κίνηση και ταχύτητα απόκρισης, αποθηκευτικό χώρο, backup και λοιπές συνοδευτικές υπηρεσίες, ώστε να καταταχθεί σε κάποιο από τα προσφερόμενα επίπεδα υπηρεσιών

 • Να έχει ρυθμισμένα τα θέματα αδειοδότησης των εφαρμογών και των δομικών του στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία του