Λογισμικό ως Υπηρεσία - Software as a Service (SaaS)
  • wpsadmin
  • wpsadmin

SaaS

Λογισμικό ως Υπηρεσία - Software as a Service (SaaS)

Συμβαδίζοντας με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο διεθνή χώρο του cloud computing, η ΚτΠ Α.Ε. παρέχει ένα πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης και χρήσης λογισμικού, μέσω του οποίου οι Δημόσιοι Φορείς αποκτούν το δικαίωμα χρήσης εφαρμογών λογισμικού (software) προστιθέμενης αξίας, ως υπηρεσία μέσω διαδικτύου.

Με την υιοθέτηση του μοντέλου υπηρεσιών Software as a Service (SaaS), οι Δημόσιοι Φορείς απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη, όπως:

  • πρόσβαση σε εφαρμογές που στο παρελθόν ήταν απρόσιτες λόγω υψηλού κόστους
  • μηδενική αρχική επένδυση σε υποδομές και ασφάλεια
  • μηδενικό κόστος για τεχνική υποστήριξη
  • πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος

Οι κυριότερες εφαρμογές  που προσφέρονται με το μοντέλο υπηρεσιών SaaS είναι οι εξής:

  • Εφαρμογή για την καταγραφή, δρομολόγηση και την  παρακολούθηση της πορείας αντιμετώπισης και διαχείρισης αιτημάτων συμβάντων  και προβλημάτων χρηστών (incident and problem management)
  • Εφαρμογή παρακολούθησης αδειών λογισμικού και εξοπλισμού (asset management)
  • Εφαρμογή παρακολούθησης διαθεσιμότητας & παραγωγικότητας υποδομών και εφαρμογών (SLA management)
  • Εφαρμογή διοικητικής πληροφόρησης (management information system) & επιχειρηματικής ευφυίας (business intelligence)