Ιδιωτικό Νέφος (Private Cloud)
 • wpsadmin
 • wpsadmin

Ιδιωτικό Νέφος

Ιδιωτικό Νέφος (Private Cloud)

Η υπηρεσία Ιδιωτικού Νέφους (Private Cloud) είναι φτιαγμένη για την αποκλειστική χρήση από ένα και μόνο Δημόσιο Φορέα. Η επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων γίνονται μονάχα σε παραχωρημένους σε αυτόν εικονικούς εξυπηρετητές (virtual servers), στους οποίους έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης.

Το ιδιωτικό περιβάλλον εικονοποίησης του G-Cloud μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα που λειτουργούν παραγωγικά, ανεξαρτήτως απαιτήσεων σε υπολογιστικούς πόρους, καθώς και όλα τα νέα κρίσιμα Πληροφοριακά Συστήματα υψηλών απαιτήσεων του Δημοσίου που σχεδιάζονται.

Η Private Cloud – IaaS υπηρεσία της ΚτΠ Α.Ε. παρέχει τα παρακάτω:

 • Εικονικές μηχανές (virtual machines) με πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρου
 • Εικονική  δικτυακή υποδομή και εικονικό τείχος ασφαλείας
 • Δυνατότητα  εικονοποιημένης υπηρεσίας κατανομής φόρτου εργασίας
 • Ασφαλή πρόσβαση μέσω virtual private network (VPN)
 • Λογισμικό διαχείρισης του εικονικού του περιβάλλοντος
 • Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup)
 • Ανάκτηση δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας (restore)
 • Υπηρεσία help desk για βλαβοληψία
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (1Gbps)

Προσφερόμενα επίπεδα υπηρεσιών

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω του Private Cloud κλιμακώνονται σε 3 επίπεδα (VIP, Platinum & Gold) ανάλογα με την κρισιμότητα του φιλοξενούμενου Πληροφοριακού Συστήματος.
 

Για Πληροφοριακά Συστήματα με μεγαλύτερες απαιτήσεις, τα προσφερόμενα πακέτα υπηρεσιών μπορούν να επεκταθούν.

Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφονται αναλυτικά τα 3 προσφερόμενα επίπεδα παρεχόμενων υπηρεσιών του Private Cloud:

 

VIP

PLATINUM

GOLD

 

Ανθεκτικότητα

 

 

 

 

Virtual Machine High Availability

YES

(Βασισμένο σε VMware)

YES

(Βασισμένο σε VMware)

YES

(Βασισμένο σε VMware)

 

Infrastructure Availabilty (SLA)

99,9%

99,9%

99,9%

 

 

 

 

 

 

Διάθεση Πόρων

 

 

 

 

CPU Reservation

(Προτεραιότητα σε περίπτωση ανάγκης)

High

Normal

Low

 

Memory Reservation 

(Προτεραιότητα σε περίπτωση ανάγκης)

High

Normal

Low

 

Storage Tier

  - Tier 0 + 1 (SSD + SAS)

  - Tier 1 + 2 (SAS + NL-SAS)

  - Tier 2 (NL-SAS)

Όλα τα Tiers

Tier 1 +2

Tier 1

 
 

Maximum vCpu per VM

16

8

4

 

Maximum RAM per VM

64

32

16

 

Maximum Virtual machines

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Δίκτυο και Ασφάλεια

 

 

 

 

VLANs

3

3

1

 

Virtual Firewall

(διαχείριση από τον φιλοξενούμενο)

YES

(κατόπιν αίτησης)

YES

(εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες άδειες)

No

 

Virtual Load Balancer

YES

(κατόπιν αίτησης)

YES

(εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη)

No

 

 

 

 

 

 

Κεντρική Διαχείριση

 

 

 

 

Compute Management

vCenter Console, RDP, VNC, SSH

vCenter Console, RDP, VNC, SSH

RDP, VNC, SSH

 

 

 

 

 

 

Λοιπά Διαχειριστικά  Εργαλεία

 

 

 

 

Service Desk

Yes

Yes

Yes

 

Incident Management

Yes

Yes

Yes

 

Problem Management

Yes

Yes

Yes

 

Change Management

Yes

Yes

Yes

 

SLA and Availability reports

Yes Cognos Based

Yes Cognos Based

No

 

Virtual Machine Orchestration

(Auto provisioning)

No

No

No

 

 

 

 

 

 

Backup and restore

 

 

 

 

Full VM Backup

Yes

Yes

Yes

 

Full VM Custom Schedule

Yes

No

(Ημερησίως)

No

(Ημερησίως)

 

Full VM Restore

(κατ’απαίτηση)

Yes

Yes

No

 

Individual file backup

YES

(κατόπιν αίτησης)

No

No

 

Individual file Custom Schedule

YES

(κατόπιν αίτησης)

No

No

 

Individual file Backup

(κατ’απαίτηση)

YES

(κατόπιν αίτησης)

No

No

 

Individual file Restore

(κατ’απαίτηση)

YES

(κατόπιν αίτησης)

No

No

 

Online Database backup

(ο φιλοξενούμενος προσκομίζει την άδεια)

YES

(κατόπιν αίτησης)

YES

(κατόπιν αίτησης)

No

 

Online Database backup

(καταπαίτηση)

(ο φιλοξενούμενος προσκομίζει την άδεια)

YES

(κατόπιν αίτησης)

YES

(κατόπιν αίτησης)

No

 

Online Database Restore (κατ’ απαίτηση)

(ο φιλοξενούμενος προσκομίζει την άδεια)

YES

(κατόπιν αίτησης)

YES

(κατόπιν αίτησης)

No

 
Λεπτομέρειες